۱۴۰۰/۲/۱۵

نظرنسنجی ملی انتخابات ریاست جمهوری

یافته ‌های پیمایش ملی کیو نشان می‌دهد ۳۳.۱ درصد از پاسخگویان هنوز برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تصمیم نگرفته‌اند! 
تصمیم این گروه تعیین کننده‌ میزان مشارکت در انتخابات خواهد بود.

کدام گروه‌ها، تمایل کمتری برای مشارکت دارند؟