۱۴۰۰/۲/۲۶

تغییرات شاخص نظم اجتماعی در طول سه دهه اخیر

یکی از شاخص‌‌های مهم درباره گرایش به نظم اجتماعی، شاخصی است که دیدگاه افراد جامعه را نسبت به وضعیت کشور نشان می‌دهد. 

 پیمایش‌های ملی وزارت ارشاد نشان می‌دهد، در طول سال‌های ۷۹ تا ۹۶ کسانی که باور به اصلاح تدریجی وضعیت کشور دارند از ۶۶.۲ درصد به ۵۰.۵ درصد رسیده‌اند. 
در مقابل، ناامیدی به اصلاح تدریجی و گرایش به تغییرات اساسی از ۲۲.۱ درصد در سال ۷۹ به ۴۲.۱ درصد در سال ۹۶ رسیده است. 

 پیمایش ملی کیو در فروردین ۱۴۰۰ نشان داد برای نخستین بار، نسبتِ کسانی که گرایش به تغییرات اساسی دارند، از هواداران اصلاح تدریجی پیشی گرفته است.