۱۴۰۰/۱۲/۳

شاخص جهانی قانون و نظم

آخرین نظرسنجی جهانی گالوپ در مورد «ادراک مردم از امنیت» و «اعتقاد به حاکمیت قانون» در سال ۲۰۲۰ و در میان کشورهای مختلف جهان انجام شده است. این نتایج بر اساس مصاحبه با بیش از ۱۲۰۰۰۰ بزرگسال در ۱۱۵ کشور در مناطق مختلف جهان به دست آمده است.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد، نزدیک به هفت نفر از هر ۱۰ نفر در سراسر جهان در سال ۲۰۲۰ می‌گویند که از راه رفتن تنها در شب در محل زندگی خود احساس امنیت می‌کنند (۷۲%) و به پلیس محلی خود اعتماد دارند. از هر هشت نفر یک نفر گفته اند که در سال گذشته، از آنها یا یکی دیگر از اعضای خانواده پول یا اموال به سرقت رفته است و ۶ درصد گفته‌اند که مورد تعرض قرار گرفته‌اند.

امتیاز ایران در شاخص جهانی قانون و نظم عدد ۸۲ بوده و در میان سایر کشورها در رتبه ۴۹ قرار دارد.