۱۴۰۱/۱/۲۴

نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه‌‌های خانوار

 

بیش از ۴۰درصد از هزینه‌های یک خانوار شهری، صرف تامین مسکن می‌شود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۹۹ به طور متوسط حدود ۴۳ درصد از هزینه‌های زندگی یک خانوار شهری صرف تأمین مسکن می‌شود. این نسبت در سال ۹۶ حدود ۳۳ درصد بوده است. در یک خانوار روستایی این نسبت در سال ۹۶ حدود ۱۷ درصد بوده است و در سال ۹۹ به حدود ۲۳ درصد رسیده است.  با توجه به اینکه این نسبت، میزان متوسط هزینه‌ مسکن یک خانوار شهری است، می‌توان گفت که برای دهک‌های ضعیف‌تر جامعه، این نسبت احتمالا بیشتر است و بخش عمده هزینه‌های آن‌ها مربوط به تأمین مسکن می‌باشد.