۱۴۰۱/۴/۲۵

نگاه نخبگان آمریکایی به مسأله اسرائیل

نگاه نخبگان یک کشور در موضوعات مختلف، می‌تواند دریچه‌ای برای فهم دیدگاه بخشی از آن جامعه باشد. چرا که در زنجیرۀ ساخت نگرش‌های فردی، نخبگان جایگاه مهم و اثرگذاری دارند. در این گزارش که توسط تیم پژوهش و رسانه مؤسسه کیو ترجمه و تدوین شده است، یافته‌های مرتبط با نگاه نخبگان آمریکایی درباره رژیم اسرائیل ارائه خواهد شد. این پژوهش همکاری مشترک دانشگاه مریلند و دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا و بر اساس مصاحبه با اعضای انجمن مطالعات خاورمیانه، اعضای بخش خاورمیانه و شمال آفریقای انجمن علوم سیاسی آمریکا، اعضای مرتبط با پروژه علوم سیاسی خاورمیانه در دانشگاه جرج واشنگتن و همچنین انجمن تاریخ آمریکا، در مارس ۲۰۲۲ اجرا شده است. در مجموع حدود ۶۰۰ نفر از پژوهشگران این مراکز به نظرسنجی مورد اشاره پاسخ داده‌اند که یافته‌های این نظرسنجی، بازتاب دهندۀ بخشی از نگاه نخبگان آمریکایی پیرامون موضوعات مربوط به خاورمیانه است.

 

 

بر اساس یافته‌های این نظرسنجی، ۶۰ درصد از پاسخگویان، رژیم اسرائیل را یک رژیم آپارتاید توصیف می‌کنند. پاسخگویان به این نظرسنجی در پاسخ به این سوال که وضعیت فعلی در اسرائیل، کرانه باختری و غزه را چگونه توصیف می‌کنید، پاسخ داده‌اند. بر این اساس ۶۰ درصد از افراد وضعیت موجود را وجود یک دولت آپارتاید توصیف کرده‌اند . ۱۰ درصد از پاسخگویان هم وضعیت فعلی را وجود یک دولت با رویکردی نابرابرانه ولی نه در حد آپارتاید توصیف کرده‌اند. شایان ذکر است که این نظرسنجی پیش از این در سپتامبر و فوریه ۲۰۲۱ نیز انجام شده و در آن دو موج نیز به ترتیب ۶۵ و ۵۹ درصد از پاسخگویان، وضعیت فعلی منطقه را تحت عنوان وجود یک رژیم آپارتاید توصیف کرده‌اند.

 

 

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌شود، ۷۷ درصد از پاسخگویان به نظرسنجی، معتقدند در صورتی که ایجاد دو دولت مستقل در این منطقه ممکن نباشد، در ۱۰ سال آینده با واقعیتی تحت عنوان رژیم تک دولتی مشابه با آپارتاید روبرو خواهیم بود. این در حالی است که پیش‌تر گفته شد که در شرایط حاضر نیز ۶۰ درصد از پاسخگویان به نظرسنجی، اسرائیل را دولتی آپارتایدی توصیف می‌کنند.

 

 

یکی از سناریوهای مطرح در حوزه بین‌المللی برای رفع مناقشه اسرائیل و فلسطین، دستیابی به دو کشور مستقل است. اما ۶۱ درصد از پاسخگویان به این نظرسنجی عنوان کرده‌اند که رسیدن به این هدف دیگر ممکن نیست و ۳۶ درصد از پاسخگویان نیز این هدف را ممکن می‌دانند ولی نه در ۱۰ سال آینده. تنها ۳ درصد از پاسخگویان رسیدن به این هدف را در ۱۰ سال پیش رو ممکن می‌دانند.

 

انتهای پیام /