۱۴۰۱/۶/۲

مداخلات سیاسی آمریکا در طول جنگ سرد

جنگ سرد به دوره‌ای از رقابت، تنش و کشمکش ژئوپلیتیکی بین اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش (بلوک شرق) و ایالات متحده آمریکا و متحدانش (بلوک غرب) بعد از جنگ جهانی دوم گفته می‌شود. 
در این گزارش به مجموعه‌ای از دخالت‌های سیاسی ایالات متحده آمریکا در طول جنگ سرد پرداخته می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهد که ایالات متحده بسیار بیشتر از آنچه که معمولاً شناخته شده است، دخالت‌های سیاسی در جهان انجام داده است. بر این اساس، شصت و چهار دخالت سیاسی پنهان و شش تلاش آشکار توسط آمریکا صورت گرفته است.
این دخالت‌ها به سه دسته: مداخله در جهت تغییر رژیم، مداخله در جهت حفظ رژیم و مداخله هژمونیک تقسیم شده‌اند.
منظور از مداخلات برای تغییر رژیم، به‌طور کلی تلاش آمریکا برای سرنگونی رقبای سیاسی خود از طریق تقویت مخالفان سیاسی آن‌ها است. 
مداخلات برای حفظ رژیم، به منظور ممانعت از تغییر یا انجام اقدامی خاص که می‌تواند تهدیدآمیز باشد صورت گرفته است. مشابه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ایران.
مداخلات هژمونیک نیز برای حفظ هژمونی آمریکا در مناطق تحت نفوذش صورت می‌گیرد. عمده مداخلات ایالات متحده در آمریکای جنوبی در این دسته قرار می‌گیرند.

 

 

 

 

منبع:

O'Rourke, Lindsey (۲۰۱۹). The Strategic Logic of Covert Regime Change: US-Backed Regime Change Campaigns during the Cold War. Security Studies. Volume ۲۹, Issue ۱: page ۹۲-۱۲۷