۱۴۰۱/۶/۱۷

نابرابری ثروت و درآمد در جهان

این گزارش که توسط موسسه World Inequality Lab انجام شده است، وضعیت نابرابری در ثروت و درآمد در جهان را نشان می‌دهد.  درآمد ملی؛ مجموع درآمدهای دریافتی افراد ساکن در یک کشور معین در طول یک سال است. درآمد اشکال مختلفی دارد که معمولا به دو شکل در نظر گرفته می‌شوند: درآمدهای ناشی از کار افراد (مانند دستمزد یا حقوق) و درآمد ناشی از ثروت افراد (مانند بهره و سود سهام).  ثروت ملی مجموع ارزش تمام دارایی های متعلق به افراد در یک کشور معین است. این سهام ناشی از انباشت سرمایه (از پس انداز، یعنی درآمدی که مصرف نشده است) و اثرات قیمتی است.

 

نابرابری درآمد

 

 

طبقه بالا ( ۱۰ درصد بالا از نظر درآمدی در جهان) جمعیت جهان در حال حاضر ۵۲ درصد از درآمد جهانی را به خود اختصاص می‌دهند، در حالی که نیمی از فقیرترین جمعیت، تنها ۸.۵ درصد از آن را به دست می‌آورند. طبقه متوسط (۴۰ درصد متوسط)، ۳۹.۵ درصد از درآمد کل جهان را در اختیار دارد.

 

 

 

به نظر می رسد نابرابری های جهانی امروز به همان اندازه است که در اوایل قرن بیستم بود. با وجود رشد در جهان در دهه های گذشته، سهم ۵۰ درصد پایین جهان از درآمد همچنان پایین است و بیشتر از ۲۰درصد نشده است. در حالی که ۱۰درصد بالا در جهان، در طول این ۲۰۰ سال همواره بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از درآمد کل را به خود اختصاص داده‌اند.

 

 

 

 

این شکل، سطوح نابرابری درآمد را در بر اساس مناطق نشان می‌دهد. نابرابری بین برابر‌ترین منطقه (اروپا) و نابرابرترین منطقه (خاورمیانه و شمال آفریقا) به طور قابل توجهی متفاوت است. در اروپا، سهم طبقه بالا (۱۰ درصد بالای درآمد) حدود ۳۶ درصد است، در حالی که در خاورمیانه و شمال آفریقا به ۵۸ درصد می‌رسد. در بین این دو سطح، ما شاهد تنوع الگوها هستیم. در آسیای شرقی، ۱۰ درصد برتر، ۴۳ درصد از کل درآمد را تشکیل می دهند و در آمریکای لاتین، ۵۵ درصد.

 

 

 

در این شکل نابرابری درآمد در برخی از کشورهای جهان مشخص شده است. سوئد، جزو کشورهایی با نابرابری درآمد پایین است. در کشور ایران، ۱۰درصد بالای ثروتمند در ایران، ۵۳ درصد از درآمد ملی را به خود اختصاص داده¬اند در حالی که، ۵۰ درصد پایین جمعیت فقط ۱۳ درصد از درآمد ملی را در اختیار دارند.

 

 

 

نابرابری های جنسیتی در سطح جهانی همچنان قابل توجه است. در ۳۰ سال گذشته، پیشرفت در سطح جهانی بسیار کند بوده است. به طور کلی، سهم زنان از کل درآمد حاصل از کار (درآمد نیروی کار) در سال ۱۹۹۰ نزدیک به ۳۰٪ بود و امروز کمتر از ۳۵٪ است. در دنیای برابر از لحاظ جنسیتی، زنان۵۰ درصد از کل درآمد نیروی کار را به دست می‌آورند.

 

نابرابری ثروت

 

 

نابرابری های ثروت جهان، بیشتر از نابرابری های درآمدی است. طبقه پایین که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد، به سختی صاحب ثروت هستند و تنها ۲ درصد از کل ثروت را در اختیار دارند. در مقابل، ۱۰ درصد ثروتمندترین جمعیت جهان، مالک ۷۶ درصد از کل ثروت هستند و سهم طبقه متوسط فقط ۲۲ درصد است.

 

 

 

 

 

شکاف در نابرابری توزیع ثروت محسوس‌­تر است. ۱۰ درصد بالا در مناطق مختلف، مالک حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد از ثروت هستند. ۵۰ درصد پایین معمولاً کمتر از ۵ درصد ثروت را در اختیار دارند. بیشترین نابرابری ثروت در آمریکای لاتین و کمترین نابرابری ثروت در اروپاست.