۱۳۹۷/۶/۲۷

برده‌داری مدرن چه کشورهایی را تهدید می‌کند؟

در سال ۲۰۱۷، بنیاد Walk Free به همراه سازمان بین‌المللی کار نزدیک به ۴۰ میلیون نفر را قربانی برده‌داری مدرن در سال ۲۰۱۶ اعلام کرده است، که از این تعداد ۲۵ میلیون به کار اجباری مشغول‌ بوده‌اند و ۱۵ میلیون ازدواج اجباری داشته‌اند. در برخی از نقاط دنیا این پدیده به طور نابرابر پراکنده شده است؛ آفریقا با ۷.۶ نفر از ۱۰۰۰ نفر بیشترین و آمریکا با  ۱.۹ نفر  از ۱۰۰۰ نفر کمترین میزان برده‌داری مدرن را دارا هستند. این دو بنیاد از سال ۲۰۱۴، با استفاده از پژوهش‌های ملی گالوپ شروع به جمع‌آوری داده‌ بر روی پدیده‌ی برده‌داری مدرن کردند. تا به امروز، بررسی بر روی این پدیده در قالب ۵۴ پژوهش ملی، ۴۸ کشور را تحت پوشش قرار داده است، و ۷۱۱۵۸ نمونه را دربرمی‌گیرد.

برده‌داری مدرن یک اصطلاح کلی است که نقض آزادی افراد را به شیوه‌های مختلف شامل می‌شود؛ قاچاق انسان، برده‌داری و یا کارهایی که شبه برده‌داری محسوب می‌شوند (مانند خدمت‌کاری)، کار اجباری، ازدواج اجباری، فروش و سوء‌استفاده از کودکان و سوء استفاده به واسطه‌ی بدهی‌های مالی، از جمله مواردی است که برده‌داری مدرن نامیده می‌شود. قربانیان کار اجباری در این پژوهش با پاسخ به چند سؤال شناسایی شدند؛ آیا کار آن‌ها غیرداوطلبانه بوده است؟ (در تمامی موارد پاسخ به این سؤال مثبت بوده است)، و یا آیا کار آنها به اجبار بوده و در صورت نپذیرفتن مجازاتی آن‌ها را تهدید می‌کرده است؟ قربانیان ازدواج اجباری نیز به همین صورت از طریق پاسخ به چند سؤال شناسایی شدند؛ آیا برای ازدواج موافقت آن‌ها گرفته شده بوده است و یا ازدواج به صورت اجباری و غیرداوطلبانه اتفاق افتاده است؟

با محاسبه‌ی میانگین داده‌های حاصل از دو متغیر ازدواج اجباری و کار اجباری، آمار برده‌داری مدرن در سطح جهانی در سال ۲۰۱۷ به دست آمده است. بر اساس این نتایج، سوریه، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی، سومالی و عراق، پنج کشوری هستند که با بالاترین خطر برده‌داری مدرن مواجه هستند.

بنیاد Walk Free همچنین در سال ۲۰۱۸ این پژوهش را به‌روزرسانی کرده است و با در نظر گرفتن تمامی متغیرهای برده‌داری مدرن آخرین آمار این پدیده‌ی جهانی را ارائه داده است. یافته‌های این به‌روزرسانی کره‌ی شمالی را، با ۱۰۴.۶ نفر در هزار نفر، در صدر فهرست برده‌داری مدرن قرار داده است. کشور اِریتره در شمال شرقی آفریقا، بروندی در مرکز آفریقا، جمهوری آفریقای مرکزی و افغانستان جایگاه دوم تا پنجم کشورهای دنیا در پدیده‌‌ی برده‌داری مدرن هستند. ایران با ۱۶.۲ نفر در هزار نفر، جایگاه دهم برده‌داری مدرن را در دنیا دارد. در میان ۱۶۷ کشور مورد بررسی ژاپن، کانادا، تایوان، نیوزلند و استرالیا به ترتیب کمترین میزان برده‌داری مدرن را داشته‌اند.

برآورد بنیاد walk free از گسترش برده‌داری مدرن در جهان

رتبه کشور رواج در هر ۱۰۰۰ نفر تعداد قربانیان جمعیت کشور
۱ کره شمالی  ۱۰۴.۶ ۲.۶۴۰.۰۰۰ ۲۵.۲۴۴.۰۰۰
۲ اریتره ۹۳.۰ ۴۵۱.۰۰۰ ۴.۸۴۷.۰۰۰
۳ بروندی ۴۰.۰ ۴۰۸.۰۰۰ ۱۰.۱۹۹.۰۰۰
۴ آفریقای مرکزی ۲۲.۳ ۱۰۱.۰۰۰ ۴.۵۴۶.۰۰۰
۵ افغانستان ۲۲.۲ ۷۴۹.۰۰۰ ۳۳.۷۳۶.۰۰۰
۶ موریتانی ۲۱.۴ ۹۰.۰۰۰ ۴.۱۸۲.۰۰۰
۷ سودان جنوبی ۲۰.۵ ۲۴۳.۰۰۰ ۱۱.۸۸۲.۰۰۰
۸ پاکستان ۱۶.۸ ۳.۱۸۶.۰۰۰ ۱۸۹.۳۸۲.۰۰۰
۹ کامبوج ۱۶.۸ ۲۶۱.۰۰۰ ۱۵.۵۱۸.۰۰۰
۱۰ ایران ۱۶.۲ ۱.۱۲۸.۰۰۰ ۷۹.۳۶۰.۰۰۰

 

 

منبع: globalslaveryindex.org


برچسب‌ها: