۱۳۹۷/۷/۳

کودکان بازمانده از تحصیل در دنیا

*اعداد روی نقشه نشان‌دهنده‌ی تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در هر هزار نفر می‌باشد

منبع: دیتابیس جهانی یونیسف ۲۰۱۷


برچسب‌ها: