۱۳۹۷/۴/۲

مردم ایران نسبت به چهل سال گذشته، سه سال و سه ماه دیرتر ازدواج می‌کنند

در سال ۹۵، فاصله‌ی میانگین سنی اولین ازدواجِ مردان نسبت به زنان، در کل کشور، ۴ سال و ۴ ماه بیشتر بوده است. این فاصله نسبت به سال ۵۵ تغییر معنی‌داری پیدا نکرد‌‌‌ه است، به طوری که در سال ۹۵ میانگین سن اولین ازدواج مردان ۲۷.۴ سال و برای زنان ۲۳ سال در کل کشور محاسبه شده است. این میزان در سال ۵۵ برای مردان ۲۴.۱ و برای زنان ۱۹.۷ سال بوده است؛ به عبارت دیگر مردان و زنان، در سال ۹۵ نسبت به سال ۵۵، به طور متوسط ۳.۳ سال دیرتر ازدواج کرد‌‌‌ه‌اند.

در سال ۵۵، میانگین فاصله‌ی سنی مردان شهری در اولین ازدواج، نسبت به مردان روستایی ۲.۴ سال بیشتر بوده، که این میزان در سال ۹۵ به ۱.۳ سال کاهش ‌یافته است. به عبارت دیگر، در سال ۹۵، میانگین سن مردان شهری در اولین ازدواج ۲۷.۸ سال و میانگین سن مردان روستایی ۲۶.۵ سال بوده است. این در حالی است که در سال ۵۵، میانگین سن در اولین ازدواج مردان شهری ۲۵.۱ و برای مردان روستایی ۲۲.۷ سال بوده است؛‌ یعنی در شهر، سن ازدواج مردان ۲.۷ سال و در روستا ۳.۸ سال بیشتر شده است. در سال ۹۵، در مقایسه با سال ۵۵، به سن ازدواج مردان روستایی، در مقایسه با مردان شهری،‌ یک سال و‌ یک ماه اضافه شده است.

میانگین سنی اولین ازدواج زنان شهری در سال ۵۵، ۲۰.۲ سال و زنان روستایی ۱۹.۱ سال بوده است. این میزان در سال ۹۵، به ۲۳.۴ در زنان شهری و ۲۲ سال در زنان روستایی تغییر‌ یافته است. همچنین میانگین سنی در اولین ازدواج، در سال ۹۵ نسبت به سال ۵۵، در زنان شهری ۳ سال و ۲ ماه، و در زنان روستایی ۲ سال و ۹ ماه، اضافه شده است.

منبع: درگاه ملی آمار


برچسب‌ها:

| |