۱۳۹۷/۴/۵

استان یزد کم باران‌ترین استان‌ کشور

استان یزد با میانگین سالانه ٥٩,١ میلیمتر بارش، کمترین ارتفاع بارندگی را در سال ١٣٩٥ در میان استان‌های کشور داشته است و میانگین ٥ سال گذشته بارندگی این استان ٨٠.٢٢ میلیمتر بوده است. استان‌های سیستان‌وبلوچستان، خراسان‌جنوبی، سمنان، قم و کرمان به ترتیب با ٩٣، ١٠٠، ١٢٥، ١٣٠ و ١٣٦، کمترین میانگین بارندگی پنجساله (١٣٩١-١٣٩٥) را به خود اختصاص داده‌اند.
استــان گیلان بیشترین میانگین ســالانه بارندگی با ١٠١١,٦ میلیمتر در ســال ١٣٩٥ و میانگیــن پنجســاله (١٣٩١ـ ١٣٩٥) با ٩٨٣ میلیمتر، را در استان‌های کشور داشته است. استان‌های مازندران، چهارمحال‌وبختیاری و گلستان به تــرتیب با ٧١٠ ، ٥٤٧ ، ٥٠٢ در رده‌های بعــدی استان‌های با بیشترین میــانگین بارنــدگی در ســال‌های ١٣٩١ـ ١٣٩٥، قرار دارند.


منبع: درگاه ملی آمار


برچسب‌ها: